INFORMACJA ADMINISTRATORA

dotyczy osób, których dane pozyskano bezpośrednio od zainteresowanych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest B&D-JODA Robert Wodejko z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 53-148, ul. Wolbromska 18/1b, email: robert@bid-joda.pl
 2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:
  1. prowadzenia komunikacji za pomocą poczty elektronicznej w związku z funkcjonowaniem serwisu bid-joda.pl, w tym przeglądania otrzymywanych wiadomości i udzielania odpowiedzi na zainicjowaną komunikację, na podstawie prawnej wynikającej z art. 60-65¹ Kodeksu cywilnego, dla której przesłanką legalizującą przetwarzanie danych osobowych na gruncie „RODO” jest   6 ust. 1 lit a (zgoda);
  2. realizacji czynności poprzedzających zawarcie umowy jak i do jej wykonania (np. realizacji szkolenia, usługi konsultacyjnej, usługi w zakresie realizacji zadań IODO ), na podstawie prawnej określonej w art. 734-750 i 535-555  Kodeksu cywilnego, dla której przesłanką legalizującą przetwarzanie danych osobowych na gruncie „RODO” jest art. 6 ust. 1 lit. b;
 3. Dane przekazane przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu następującym odbiorcom : realizującej usługę księgową, obsługę, serwis domeny i hostingu strony mailowej i internetowej,  usług IT. Dane osobowe mogą być również przekazywane  uprawnionym organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) w związku z prowadzonym postępowaniem.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 5. Administrator przechowuje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji ich celu przetwarzania a następnie są usuwane lub niszczone. W przypadku cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie zostaną niezwłocznie usunięte. W odniesieniu do realizacji umów, świadczenia usług dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do ich realizacji, a po jej zakończeniu będą przetwarzane przez okres potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków, do upływu terminów wskazanych w przepisach prawa. Najczęściej okres ten będzie wynosił 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym podjęto określone czynności, zrealizowano usługę, następnie protokolarnie niszczone.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymywania ich kopii, sprostowania ( poprawiania ) swoich danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym a także prawo ograniczenia ich przetwarzania, jak i prawo do usunięcia danych w określonych przypadkach.
 7. Osobie wyrażającej zgodę przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości zrealizowania celu do jakiego dane zostały zebrane. Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez B&D-JODA Robert Wodejko, udzieloną w dniu …………. w celu ………….. Podpis osoby, której dane dotyczą.
 8. Jeżeli Pani/Pan uzna , iż przetwarzanie danych narusza przepisy „RODO”  przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych ( adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa ).
 9. Podanie danych osobowych w celu określonym w pkt. 2 lit. a) jest dobrowolne, jednocześnie ich brak powoduje niemożliwość  kontaktu i wymiany korespondencji, w  przypadku celu określonym w pkt. 2   b)  podanie danych jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i niezbędne do  jej realizacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwości  jej zawarcia i realizacji.
 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany , w tym w formie profilowania.

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA

dotyczy osób, których danych nie pozyskano bezpośrednio od zainteresowanych

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest B&D-JODA Robert Wodejko z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 53-148, ul. Wolbromska 18/1b, email: robert@bid-joda.pl
 2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:
  1. wykonania zobowiązań, określonych czynności wynikających z zawartych umów, świadczonych usług , bez których nie będzie możliwości ich realizacji na rzecz zleceniodawcy/klienta (np. realizacji szkolenia, usługi konsultacyjnej, usługi w zakresie realizacji zadań IODO ), na podstawie prawnej określonej w art. 734-750 i 535-555 Kodeksu cywilnego , dla której przesłanką legalizującą przetwarzanie danych osobowych na gruncie „RODO” jest art. 6 ust. 1 lit. b;
 3. Przetwarzane mogą być  następujące kategorie danych osobowych:  podstawowe dane identyfikacyjne do kontaktu, dane identyfikacyjne firmy, dane do nauczania akademickiego, szkoleń.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty świadczące, obsługę, serwis domeny i hostingu strony mailowej i internetowej, usług IT. Dane osobowe mogą być również przekazywane  uprawnionym organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) w związku z prowadzonym postępowaniem.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 6. Administrator przechowuje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji ich celu przetwarzania a następnie są usuwane lub niszczone. W odniesieniu do realizacji umów, świadczenia usług dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do ich realizacji, a po jej zakończeniu będą przetwarzane przez okres potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu terminów wskazanych w przepisach prawa. Najczęściej okres ten będzie wynosił 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym podjęto określone czynności, zrealizowano usługę, następnie protokolarnie niszczone.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymywania ich kopii, sprostowania ( poprawiania ) swoich danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym a także prawo ograniczenia ich przetwarzania, jak i prawo do usunięcia danych w określonych przypadkach.
 8. Jeżeli Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy „RODO”  przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych ( adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa ).
 9. Dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł prywatnych od zleceniodawcy/klienta w związku z realizacją świadczonych usług, wykonywania zleceń , umów.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.