W ramach zadań

INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;
 2. Analizę posiadanej dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych i jej aktualizację;
 3. Nadzór nad obowiązującymi zasadami zabezpieczenia danych osobowych;
 4. Nadzór merytoryczny nad prowadzonymi rejestrami, ewidencjami obowiązującymi w ramach Polityk Ochrony Danych;
 5. Analizę  umów w zakresie usług zewnętrznych związanych z przetwarzaniem danych osobowych w imieniu administratora, rekomenduję stosowne zmiany;
 6. Nadzór nad realizacją zadań Administratora Systemu Informatycznego;
 7. Nadzór nad realizacją zadań upoważnionych użytkowników do   przetwarzania danych osobowych;
 8. Organizację i szkolenia pracowników z zakresu ochrony danych;
 9. Bieżące informowanie upoważnionych użytkowników o zmianach w systemie ochrony danych osobowych;
 10. Bieżąca współpraca z wyznaczonym Koordynatorem Ochrony Danych Osobowych w imieniu administratora;
 11. Okresowe analizy i ocenę stanu zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych;
 12. Szkolenia kadry zarządzającej w zakresie ich zadań i obowiązków wynikających z wdrożonych Polityk Ochrony Danych;
 13. Merytoryczne wsparcie dla administratora w celu  przeprowadzenia analizy ryzyka jak i oceny skutków dla ochrony danych;
 14. Merytoryczne wsparcie dla administratora w zakresie opracowywania dokumentacji związanej z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych;
 15. Audyty bezpieczeństwa informacji, zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27001, w ramach kompetencji audytora wewnętrznego;
 16. Przeprowadzanie analiz organizacyjno-prawnych w zakresie problematyki ochrony danych osobowych;
 17. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego;
 18. Bieżącą współpracę z organem nadzoru;
 19. Inne zadania indywidualnie dostosowane do potrzeb organizacji w uzgodnieniu z administratorem.
W ramach

KONSULTACJI

 1. Dedykowane wsparcie dla administratorów danych w zakresie realizacji ich obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych;
 2. Opracowywanie interpretacji stosowania przepisów;
 3. Wskazywanie i rekomendowanie rozwiązań w związku z zaistniałymi problemami w organizacji;
 4. Opiniowanie pism i wniosków;
 5. Sporządzanie analiz organizacyjno-prawnych;
 6. Wykonywanie audytów we wskazanych obszarach/dziedzinach związanych z ochroną danych osobowych. 

SZKOLENIA

 1. Organizowanie  i prowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
 2. Tematyka jak i ilość jednostek godzinowych szkolenia dostosowywana jest indywidualnie do specyfiki danej organizacji;
 3. Szkolenia mogą być realizowane w siedzibie organizacji lub w innych miejscach;
 4. Możliwość prowadzenia cyklicznych szkoleń w oparciu o uzgodniony wcześniej plan szkoleń, poprzedzony analizą potrzeb, rekomendacjami poaudytowymi itp.